biruchiyart.com.ua


 Перша українсько-польська освітня програма BIRUCHIY Art School

м. Клементовіце, Польща

 

Організатори резиденції:

Фонд «Спілка Поляків м. Києва»

Комплекс шкіл агробізнесу ім. М. Ратая

Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва «Бірючий»

 

21 січня в місті Клементовіце (Польща) відбулось відкриття підсумкової виставки робіт українських художників за результатами першої освітньої резиденції BIRUCHIY Art School.

Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва «Бірючий» спільно з Фондом «Спілка Поляків м. Києва» та Комплексом шкіл агробізнесу ім. М. Ратая провели зимову резиденцію в місті Клементовіце. Учасниками стали українські художники Микола Маценко, Мирослав Вайда, Станіслав Сілантьєв, Андрій Зелинський, Юрій Пікуль, Віталій Кохан, Юрій Коваль, група АРТЗЕБС – Анастасія Лойко й Володимир Гуліч, а також куратори Льоля Гольдштейн і Маша Хрущак.

Особливістю резиденції BIRUCHIY Art School стала освітня програма, в якій взяли участь українські студенти спеціалізованих навчальних закладів та молоді художники. Програма включила цикл лекцій та практичну роботу в майстернях. Також для учасників Art School було проведено три спеціалізовані екскурсії в Люблін, Казімеж-Дольни й Варшаву, що передбачали відвідування культурних та мистецьких інституцій: галереї Labirynth, галереї Biala, Центру зустрічі культур у Любліні, Центру сучасного мистецтва «Замок Уяздовський» та Національної галереї Zachęta.

Для студентів школи група АРТЗЕБС – Анастасія Лойко й Володимир Гуліч – представили добірку відеоарту, створеного ними за останні роки під час резиденцій в Україні та за кордоном. Мирослав Вайда презентував свої інсталяції та ленд-арт. Станіслав Сілантьєв прочитав лекцію про львівське мистецтво 1980-х. Андрій Зелинський розповів про теорію єдиного культурного поля, а також прочитав авторську лекцію під назвою «Не питайте художника». Микола Маценко провів свій знаменитий майстер-клас із виготовлення «Чорного квадрата» й розповів про конотації легендарного твору Малевича. А Юрій Пікуль, Юрій Коваль і Віталій Кохан у рамках освітньої програми розповіли про свій досвід у сучасному мистецтві. Маша Хрущак та Льоля Гольдштейн провели практичне заняття, під час якого описали принципи функціонування ідеальної художньої системи.

Із лекцією резиденцію відвідав також легендарний польський ленд-артист Ярослав Козяра – автор сенсаційних гігантських риб, що з'явилися на українсько-польському кордоні в 2011 році.

У підсумку художники й студенти представили свої творчі та дослідницькі проекти. Живописні роботи на фінальній виставці показали Микола Маценко, Станіслав Сілантьєв, Мирослав Вайда та Віталій Кохан. Юрій Пікуль продовжив своє дослідження візуальних можливостей геометричних фігур на полотні. Віталій Кохан зобразив фікцію навчальної академічної роботи. Тим часом Мирослав Вайда створив серію експресивної абстракції, а Володимир Гуліч – інсталяцію з яскравими полотнами великого формату й табуретами. Художник Андрій Зелинський розвинув свій цикл «Історія держави Чебурашка». А Микола Маценко представив серію своїх коронних геральдичних композицій, цього разу – із яскравими трояндами, грушами, виноградом та кукурудзою. Художниця Анастасія Лойко перетворила радянський килим в арт-об'єкт, який поєднав кольорові рослинні орнаменти з чорно-білими геометричними.

Молоді художниці групи «Light» досліджували стосунки між учасниками власного об'єднання та особливості комунікації в закритих соціальних групах. Свою інсталяцію вони назвали «Одкровення». Студенти академії мистецтв Анна Самар і Настя Путилівська створили інсталяцію «Неповернення», що досліджує процес «великого переселення народів», свідками якого ми є. Кураторський проект Маші Хрущак та Льолі Гольдштейн було присвячено дослідженню міграції та втілено в перформативну інсталяцію. Тоді як художники Катя Лібкінд, Михайло Букша й Катерина Лесів зобразили це дослідження переміщень у вигляді гри в слова під назвою «Міграція термінів». У результаті, ключовою темою резиденції став «Чорний квадрат» Малевича, відсилки до якого прочитуються в багатьох представлених у фінальній експозиції роботах.

Виставку подивилися співробітники Комплексу шкіл агробізнесу ім. М. Ратая, представники Адміністрації міста Клементовіце, а також художники й галеристи з Любліна та Кракова.

Наступна резиденція в форматі BIRUCHIY Art School відбудеться з 23 червня по 3 липня 2017 року. Заявки на участь уже приймаються на сайті симпозіуму biruchiyart.com.ua. Цього разу до участі запрошуються не тільки українські, а й польські художники та студенти.

Арт-резиденція «Бірючого» в Польщі пройшла вдруге. Влітку 2016 року в Клементовіце працювали і обмінювалися досвідом українські та польські митці в рамках проекту «Від спільного кореня».

 Про Фонд «Спілка Поляків м. Києва»

Уже третій рік поспіль триває програма навчання дітей з України в польських навчальних закладах, основною метою якої є забезпечення культурного обміну, зміцнення і розвиток дружніх стосунків між дітьми і молоддю обох країн. Фонд здійснює численні заходи, покликані підвищити інтерес молоді до українських та польських традицій, до їхнього збереження та популяризації класичної і сучасної української культури в Польщі, а також польської культури в Україні. Минулого року Фонд, спільно з Комплексом шкіл агробізнесу ім. М. Ратая, розпочав черговий проект – створення на базі Школи в м. Клементовіце міжнаціональної діалогової платформи з метою обміну досвідом у сфері освіти (в тому числі зі створення умов для розвитку креативного мислення та толерантного світогляду в закладах середньої освіти).

Про Міжнародний симпозіум сучасного мистецтва «Бірючий»

Наймасштабніша і одна з перших українських арт-резиденцій протягом кількох останніх років активно займається децентралізацією в українському культурному просторі, а також налагодженням міжнародної комунікації та популяризацією українського мистецтва в українських регіонах та за кордоном. Протягом 11 років у резиденції, крім українських художників, взяли участь автори з Італії, Росії, Нідерландів, Австрії, Чехії, Німеччини, Великобританії та США. Діяльність проекту не обмежується роботою художників на Бірючому острові, виставками й каталогами. Протягом кількох останніх років «Бірючий» реалізував проект обміну резидентами з італійською програмою RESO та інтервенцію в промислове містечко Іршанськ Житомирської області. Наступним кроком стали українсько-польські резиденції – «Від спільного кореня» (влітку 2016 року) та BIRUCHIY Art School (взимку  2017 року).


The first Ukrainian–Polish educational program BIRUCHIY Art School 

Klementowice, Poland

 Residence providers:

“Union of Poles of Kyiv” Foundation

Rataj Agribusiness Schools Complex

Biruchiy contemporary art project

 

On January 21 in Klementowice (Poland) the opening of the final exhibition of Ukrainian artists’ works took place on the results of the first educational residence BIRUCHIY Art School.

Biruchiy contemporary art project in cooperation with the “Union of Poles of Kyiv" Foundation and Rataj Agribusiness Schools Complex have held a winter residence in Klementowice. The participants were such Ukrainian artists as Mykola Matsenko, Myroslav Vaida, Stanislav Silantyev, Andriy Zelinsky, Yuriy Pikul, Vitaliy Kokhan, Yuriy Koval, ARTZEBS group – Anastasia Loiko and Volodymyr Gulich, curators Lyolya Goldstein and Masha Khrushchak.

The special feature of BIRUCHIY Art School residence was the educational program, which was attended by Ukrainian students of specialized schools and young artists. The program included lecture series and practical work in workshops. Also three special excursions have been held for Art School participants in Lublin, Kazimierz Dolny and Warsaw that provided visiting cultural and art institutions: Labirynth gallery, Biala gallery, the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle and the Zachęta National Gallery of Art.

For school students the group ARTZEBS – Anastasia Loiko and Volodymyr Gulich – has presented the selection of video art created by them in recent years during the residences in Ukraine and abroad. Myroslav Vaida has presented his installations and land art. Stanislav Silantyev has lectured on the Lviv art in 1980s. Andriy Zelinsky has told about the theory of a single cultural field, as well as read the author's lecture entitled “Do not ask an artist”. Mykola Matsenko has held his famous workshop production of “Black Square” and told about the connotations of Malevich’s legendary work. Yuriy Pikul, Yuriy Koval and Vitaliy Kokhan have told about their experiences in contemporary art within the educational program. Masha Khrushchak and Lyolya Goldstein have held a practice lesson during which they have described the principles of the ideal art system.

Also the legendary Polish land-artist Yaroslav Koziara – the author of sensational giant fish that appeared on the Ukraine-Poland border in 2011, has visited the residence with the lecture.

In the end, artists and students have presented their creative and research projects. Mykola Matsenko, Stanislav Silantyev, Myroslav Vaida and Vitaliy Kokhan have shown paintings in the final exhibition. Yuriy Pikul has continued his research of visual possibilities of geometric shapes on canvas. Vitaliy Kokhan has portrayed the educational academic work fiction. Meanwhile Myroslav Vaida has created a series of expressive abstraction, and Volodymyr Gulich – the installation with bright paintings of large format and stools. The artist Andriy Zelinsky has developed his series of “The History of Cheburashka Country”. And Mykola Matsenko has presented a series of his signature heraldic compositions, this time – with bright roses, pears, grapes and corn. The artist Anastasia Loiko has turned a Soviet carpet in the art object that combined colored floral designs with black and white geometric ones.

Young artists of “Light” group have been investigating the relationship between the participants of their own association, and communication features in closed social groups. They called their installation as “Revelation”. Students of Academy of Arts Anna Samar and Nastya Putylivska have created the installation “Non-return” that explores the process of “great migrations of nations” which witnesses we are. Masha Khrushchak and Lyolya Goldstein’s curatorial project has been devoted to the research of migration and embodied in the performative installation. While the artists Katya Libkind, Mykhailo Buksha and Kateryna Lesiv have depicted this research of movement in the form of a game of words called “Migration of terms”. As a result, the key topic of the residence was Malevich’s “Black Square”, the reference to which is read in many works presented in the final exhibition.

The members of the Rataj Agribusiness Schools Complex, representatives of Klementowice City Administration, as well as artists and gallerists from Lublin and Krakow have watched the exhibition.

Next residence of BIRUCHIY Art School format will be held from 23 June to 3 July 2017. Applications are already accepted at the symposium website biruchiyart.com.ua. This time not only Ukrainian, but also Polish artists and students are invited for participation.

Biruchiy art residence in Poland has been held in the second time. In summer of 2016 in Klementowice Ukrainian and Polish artists have been working and exchanging experiences as part of the project “From the Common Root” (“Vid spilnogo korenya”). 

About the “Union of Poles of Kyiv” Foundation

For the third consecutive year the educational program for children from Ukraine in Polish schools has been continuing the main purpose of which is to provide cultural exchange, strengthening and development of friendly relations between children and young people of both countries. The Foundation holds numerous events created to increase the interest of youth to Ukrainian and Polish traditions, its preservation, and popularization of classical and contemporary Ukrainian culture in Poland, and Polish culture in Ukraine. Last year the Foundation together with Rataj Agribusiness Schools Complex started another project – the establishment of an interethnic dialogue platform based on the School in Klementowice to exchange experience in the field of education (including the creation of conditions for creative thinking and tolerant outlook at secondary school establishments).

About the Biruchiy contemporary art project

The biggest and one of the first Ukrainian art residences during the past few years is actively involved in decentralization in Ukrainian cultural space, and fostering of international communication and popularization of Ukrainian art in Ukrainian regions and abroad. During 11 years, except Ukrainian artists, artists from Italy, Russia, the Netherlands, Austria, Czech Republic, Germany, Great Britain and the USA have took  part in the residence. The project activity is not limited to the work of artists on Biruchiy Island, exhibitions and catalogs. During past few years Biruchiy has implemented the project of residents sharing with Italian RESO program and intervention in the industrial town Irshansk in Zhytomyr region. The next step was the Ukrainian-Polish residences – “From the Common Root” (summer, 2016) and BIRUCHIY Art School (winter, 2017).